Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Tích xanh Facebook là gì? Cách xin dấu tích xanh trên Facebook

Dấu tích xanh Facebook là chứng thực của Facebook về một tài khoản của một người dùng là một người nổi tiếng, người của công chúng. Tick xanh Facebook cũng là chứng thực cho fanpage đại diện cho tổ chức, một thương hiệu nổi tiếng, mang tính chất toàn cầu. Tích xanh Facebook là gì? […]